Diëtistenpraktijk Carina Bijman
Tel.: 06-4702 5145
info@dietistbijman.nl

Betalingsvoorwaarden

  • De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen maximaal binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
  • Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is aan de diëtist wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
  • Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt.
    De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
  • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
  • Een exemplaar van de algemene betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Indien gewenst, kunt u een exemplaar vragen aan uw diëtist.

Disclaimer Privacyverklaring
Gerealiseerd door Heris IT